Контакти Запитване

Продукти

Акрамет Класик - многофункционален листен тор и имунотехнология

Защо ползването на листни торове в растениевъдството е наложително?
Употребата на листни торове е най-бързият и ефективен начин за допълване на ресурса от хранителни елементи, за управление на развитието на растенията, на добивите и качеството на продукцията. Те са отлично средство за повишаване пластичността на растенията срещу физични и биологични фактори. Приложението им не е разход, а инвестиция с многократна възвръщаемост и значителен дял в рентабилността на производството.

С какво Акрамет е по-специален листен тор?
Акрамет не е поредния листен тор или стимулатор – той е и двете, плюс още нещо. Акрамет е част от система мероприятия, започващи от предсеитбената подготовка на земеделските площи и обхващаща цялата вегетация на зърнените култури наречена “Система Акрамет”. Основната цел при нея е целенасочено управление на добивите и качеството на продукцията, висока рентабилност. Това, което го отличава от голяма част от останалите листни торове е:

*Гарантиран ефект върху добива, отработен след четиринайсет години изпитания при реални производствени условия.
*Висока рентабилност – значителната добавена стойност към труда на земеделските производители, често съизмерима с получаваните субсидии, без усилия, бюрокрация и опасност от административни санкции.
*Български продукт и възможност за непосредствена работа с автора и възможността за ежемоментна консултация не само по отношение на приложението на препарата, но и за други проблеми касаещи добивите и качеството на зърнените култури. Акрамет е разработка на българската земеделска наука с автор Ивелин Желязков – основател и собственик на Плантис ЕООД.
*Най-важното предимство! Продукт с тройно действие – свойства на стимулатор, листен тор и имуномодулатор - силен ефект само с едно третиране.

ВИД: Смесен ЕО тор, получен чрез физично смесване на вещества.

Описание: Акрамет е сложна физична смес – смесен тор, с кристална структура, със слабо изразен синьо-зелен цвят и лека специфична миризма. Не гори, не се възпламенява и не отделя вредни вещества във въздуха. Технологично овлажнен, но не се слепва в буци и запазва свойствата си повече от две години. Произведен е от най-висококачествените водоразтворими компоненти.

рН: 10 г от продукта в 100 мл дестилирана вода – 5,8-6,0
 

Съдържание на хранителни елементи в 100 г Акрамет Класик: 4,5% азот (N); 5% фосфор (P); 10,5% калий (K) (Общо 20% като чисти елементи и 28% като оксидни форми); 0,86% сяра (S); 33,5% хлор (Cl); 0,48% магнезий (Mg); 0,25% бор (B); 0,27% цинк (Zn) хелатиран с Na-EDTA или ацетат; 0,07% мед (Cu) хелатиран с Na-EDTA; 0,026% желязо (Fe) хелатиран с Na-EDTA; 0,024% молибден (Mo); ултрамикроелементи - под 0,002% всеки; допълнителни хелатори на база Na-EDTA или ацетати; цитрати като стабилизатори и допълнителни хелатори;  антипенител на база силикон; прилепител -  изоамилов алкохол.

Съставът е конструиран да работи успешно както при суша, така и в оптимални условия. Подбран е така, че да осигурява максимално количество от елементите участващи във водния баланс в растенията и неговата регулация. Избрали сме прилепител-омокрител изоамилов алкохол, тъй като в процеса на работа се установи, че той остава стабилен както при разнородния състав на Акрамет, така и различните типове води в отделните региони на страната. Също така е устойчив на големи налягания по време на пръскането.
От пролетта на 2020 г съдържанието на Акрамет Класик претърпя значителни промени във връзка с постепенното изчерпване на определени микроелементи в почвите: манган, мед, цинк, бор, както и с хроничното засушаване през последните години. Намален е дела на азота и най-вече на амониевата форма, което е задължително при липса на влага. Постоянното редуване в сеитбооборота на култури със сходни изисквания към микроелементите доведе до постепенното им изчерпване или значителен спад в орния слой. Поради това всички зърнени култури се нуждаят от повишени дози в листните торове на споменатите микроелементи. Премахваме формулациите за отделна култура и въвеждаме една обща формулация на Акрамет Класик, като за отделните култури ще има разработени течни добавки на съответните елементи. При слънчоглед - добавка с бор+манган, а за царевица - цинк+ манган. Така може да се съобразим както с изискванията на културата, така и с почвените дефицити установени при агрохимичните анализи. Ще има само един вид Акрамет Класик, а не както досега за пшеница, слънчоглед, царевица и т.н.

Съхранение: В плътни и добре затворени опаковки. По технология препарата е овлажнен, но не се слепва и втвърдява. Нечувствителен към температура и светлина.

Трайност : 2 години.

Опаковка: Влагоизолирани чували от полиетилен – нето: 10 кг.

Карантинен период: няма такъв.

Категория: ІІІ-та. Практически неотровен, напълно безопасен за хора и животни – 100% биологично съвместим продукт – състои се изцяло от биогенни елементи, естествено съдържащи се в живата клетка. Не съдържа: хормони или техни предшественици. Продукцията може да се консумира веднага след третирането, след обилно измиване с вода.
Внимание! При попадане върху кожата или очите да се измие обилно с вода. Да се пази от съдове, инструменти и предмети от черни метали – има корозионно действие.

Начин на употреба:
Дозата се разтваря в количество вода съобразено с изискванията на техниката за пръскане. Прилага се чрез напръскване на надземните части. Задължително да се внася листно или чрез третиране на семена. Да не се използва за поливане или сухо торене на почвата.При наличие на цистерна със собствена циркулация, работния разтвор може да се приготви направо в нея, което ще спести труд и време.
Внимание! Акрамет не се прилага съвместно с други листни торове и стимулатори, освен торове съдържащи само водоразтворим NPK.

Дозировка:
Внасяне с авиационна техника: 200-300 г/дка. Не е наблюдаван пригор по листата при авиационно третиране дори при доза 300 г/дка с 3 литра. За по-добър ефект е препоръчително да се работи с 4-5 л/дка.
Внасяне с наземна техника: Доза: 300-400 г/дка продукт е препоръчително да се прилага с наземна техника поради значително по-високия разход на вода – 15-20 л/дка. Практиката показва значително по-добри резултати при този начин на третиране.


За корекции в минералното хранене на растенията. За повишаване на добивите и качеството при зърнени култури: пшеница, ечемик, просо, ръж, сорго, тритикале, рапица, слънчоглед, царевица. Като синергист на хербициди, фунгициди и инсектициди, за засилване на ефекта им. Като имунотехнология, за противодействие чрез естествения растителен имунитет срещу гъбни, бактериални заболявания и насекомни вредители. Като антидот след употреба на хербициди.


Акрамет е следствие от откритие обясняващо същността и методите за влияние върху биопотенциала на различните видове културни растения. Действието му е съсредоточено върху енергетиката на растителната клетка и всички реакции в нея. Прониква много бързо през листата и се разпространява във всички растителни органи. Започва да действа веднага след навлизането си. Засилва взаимодействието между кореновата система, почвената микрофлора (симбиоза) и почвения субстрат. При многогодишните култури третирането с Акрамет дава отражение дори през следващата година.

Ускорява многократно извличането и усвояването на вещества от почвата и особено на калий. Развитието на растенията е интензивно, без странични ефекти. Те много по-успешно реагират на неблагоприятните външни фактори: измръзвания, суша, заболявания. Притежава изключително силен адаптогенен ефект, доказан в реални производствени условия през зимата на 2006 и 2007 год. Повишената реактивоспособност на растителния организъм помага за запазване на потенциала му заложен в сортовите особености. Това позволява при по-неблагоприятни почвено-климатични условия, каквито са най-често тези в предпланинските райони Акрамет да дава много по-добри резултати и големи разлики в добивите и качеството.

За разлика от много други сходни продукти – листни торове, Акрамет е с много по-слабо изразена условност на ефекта. Има дълготраен стимулиращ ефект с едно третиране. Това е основната му сила. Създаването на Акрамет има за цел не само попълване на нужди от NPK, второстепенните хранителни елементи и микроелементи. Той е нов подход върху активирането на процесите в растенията, протичащо напълно естествено, както и уникален начин за въздействие върху растителния имунитет, поставящо листни торове Акрамет в съвсем отделна категория между продуктите от този сегмент. Свойствата на Акрамет като имуномодулатор и възможностите, които дава ще бъдат засегнати в специална статия.
От 100 г Акрамет Класик 100% се разтварят за 1 минута в 1 литър вода. Не съдържа неразтворими твърди частици и не задръства дюзите на наземната техника за пръскане. Работният разтвор може да се приготвя директно в пръскачката (в цедката на горния отвор или резервоара за разтваряне на препарати и торове) или във водоноската, ако са снабдени с разбъркваща система и се разбърква 3-4 мин.  При съотношение Акрамет:вода – 1:10, разтварянето протича само с разбъркване. Акрамет Класик е най-бързо и напълно разтварящия се продукт сред кристалните листни торове. Усъвършенстването на разтворимостта ни отне години работа и е под непрекъснат контрол. При проблем разчитаме на незабавен сигнал от нашите клиенти.
На съвместимостта на Акрамет Класик с различните групи пестициди бяха отделени години за изследвания. Целта беше да се направят сигурни, работещи схеми за съвместно приложение и да се избегне поява на фитотоксичност с отрицателен ефект върху добивите. Налице е силен синергизъм между Акрамет Класик и пестицидите. Хербицидното, фунгицидното и инсектицидното действие  се засилват при съвместна употреба. Това позволява един и същ ефект да се постига с по-ниски дози пестициди и да се спестяват значителни средства. Намалението на пестицидите е в границите 30-40%. Съчетаването на химична растителна защита с имуномодулация е непреодолима стена за фитопатогени и насекомни вредители.

Установени са следните случаи на несъвместимост:

1. Несъвместим при използване съвместно с хербициди срещу житни плевели в житни култури. Това означава, че не трябва да се прибавя към хербицид за широколистни плевели и Акрамет, допълнително хербицид срещу житни плевели. На практика смесването на хербициди за широколистни с такива срещу житни не се препоръчва, а между двете третирания трябва да има поне 10 дни дистанция. При съвместната употреба на Акрамет Класик и хербициди срещу широколистни плевели в пшеница и ечемик на база сулфанилурея и нейни деривати, задължително се намалява дозата на хербицида с 30%.

2. Да не се прилага съвместно с Пулсар при слънчоглед в дози над 70-75 мл/дка и над 130 мл/дка при Пулсар+. При доза 70 мл/дка Пулсар, Акрамет притежава силен стимулиращ ефект върху слънчогледа, а контрола върху бутрак и паламида е отличен. Препоръчваната доза от 120 мл/дка Пулсар оказва силен стресиращ ефект и води до драстичен спад на добивите.Комбинацията 300 г/дка Акрамет и 70 мл/дка Пулсар  напълно контролира Синята китка. Опитно е установено, че няма разлика в контрола върху бутрак и паламида при Пулсар в дози 70 мл плюс 300 г/дка Акрамет и 120 мл/дка, но разликата в добивите е драстична. При Екпрес-толерантните хибриди дозата на хербицида Експрес 50 се намалява от 4 г/дка на 2 г/дка и 300 г/дка Акрамет, а при препаратите съдържащи трибенурон метил 750 г/кг се стига до 1,8 г/дка. При тези хибриди съвсем успешно се съчетават 300 г/дка Акрамет Класик с 2 г/дка Експрес и 120 мл противожитен хербицид на база квазилофоп-п-етил.

3. Да се избягва едновременното смесване на хербициди, фунгициди и инсектициди в пълните им дози  с листни торове. Поради многобройните разновидности на активни вещества, не може да се предвидят последиците от тези смесвания. Горните случаи важат не само за Акрамет, но и за останалите листни торове. Ако се спазват споменатите изисквания, ще се избягнат често срещаните сривове в добивите поради химична и физиологична несъвместимост на използваните вещества и предизвикана фитотоксичност.  Акрамет Класик позволява смесване с хербициди и фунгициди при пшеница и ечемик, но в следните дози: Акрамет Класик - 300 г/дка + хербицид намален с 30% + фунгицид намален с 30-40%. Това е изпитана схема, при която липсва фитотоксичност, а ефекта на пестицидите се запазва на необходимото ниво. Ако не се намалява дозата на пестицидите, Акрамет може да се използва като антидот 5-6 дни след пръскането с тях.
 

Пшеница Пшеница и ечемик

Съдържание: в активно вещество (100 грама препарат): 4,5% азот (N); 5% фосфор (P); 10,5% калий (K); 0,86% сяра (S); 33,5% хлор (Cl); 0,48% магнезий (Mg); 0,25% бор (B); 0,27% цинк (Zn); 0,07% мед (Cu); 0,024% молибден (Mo); ултрамикроелементи - под 0,002% всеки, допълнителни хелатори на база Na-EDTA или ацетати, антипенител на база силикон, прилепител - триксилоксан или изоамилов алкохол.
Пролетно вегетационно третиране:
Първо третиране – задължително (фаза братене – вретенене, заедно с хербицидите), доза: 300 г/дка – Цел: за интензивен растеж, ускоряване на развитието, оформяне на класа и превенция срещу основните гъбни заболявания.
Второ вегетационно третиране -300-350 г/дка, преди фаза изкласяване, за добро опрашване, изхранване и подобряване качеството на зърното, както и превенция срещу основните гъбни заболявания. Фунгицидният ефект на Акрамет и стимулирането на растителния имунитет, позволяват дозите на фунгицидите да се намалят с 50% при напълно запазен и ефективен контрол над икономически важните гъбни заболявания.

Дозировка: 150 г/100 кг семена с 3-4 л вода, заедно с фунгицидите за обеззаразяване на семена

Слънчоглед Слънчоглед

Съдържание:
4% азот (N); 8% фосфор (P); 16% калий (K); 2,5% сяра (S); 20% хлор (Cl); 0,1% магнезий (Mg); 0,08% бор (B); 0,08% цинк (Zn); 0,025% мед (Cu); 0,012% молибден (Mo); 30% физиологично-активни вещества. Прилепител.

Фаза:
от 3-та-5-та двойка листа до преди бутонизация – 300 г/дка. Третирането на слънчогледа с листни торове след фаза бутонизация има незадоволителен ефект върху добивите. Интензивно развитие, по-висок добив и масленост. Това отличава и визуално третирания посев. Увеличава захарността на отделяния от цветовете нектар, с което привлича по-силно пчелите и се подобрява значително опрашването. Акрамет генерира по-висока сухоустойчивост, което е от особена важност при засушавания през периода юли-август. Реколтираният, третиран с Акрамет слънчоглед, тежи значително повече от същия обем нетретиран. Желателно е да се извърши второ вегетационно третиране с Акрамет при слънчогледа преди бутонизация - в доза 300-350 г/дка. То има много силен ефект върху опрашването и изхранването на семката.

Рапица

Съдържание:
4% азот (N); 8% фосфор (P); 16% калий (K); 5% сяра (S); 20% хлор (Cl); 0,1% магнезий (Mg); 0,08% бор (B); 0,08% цинк (Zn); 0,025% мед (Cu); 0,012% молибден (Mo); 30% физиологично-активни вещества. Прилепител.
Фаза: Вегетационно третиране – след излизане от покой през пролетта – 300 г/дка

Свързани съвети

Есенно вегетационно третиране
Агросъвети
Торене
Наличието на достатъчно достъпен калий прави посевите по-устойчиви на засушаване и по-добре обезпечени с хранителни вещества. Това се отразява и на студоустойчивостта. Жълтеенето до голяма стапен се дължи на по-слабата устойчивост на ниски температури и на практика е температурен пригор. 
Детайли
Есенно вегетационно третиране
Агросъвети
Есенно вегетационно третиране
Есенно-зимният период е най-рисков за потенциала на пшеницата и ечемика. Най-големите загуби на добив се реализират именно през него. Това се дължи на недостатъчната подготовка на растенията за зимните студове и мразове
Детайли
Третирайте прерастналите житни посеви само с хербицидите Секатор и Дерби
Агросъвети
Третирайте прерастналите житни посеви само с хербицидите Секатор и Дерби
Известно е, че най-използваната група активни вещества в хербицидите срещу широколистни плевели – дериватите на сулфанилуреята, силно стресират растенията във фаза вретенене. Това неминуемо се отразява на добивите, което е крайно нежелателно в зърнопроизводството.
Детайли
Нашата общност