Контакти Запитване

Продукти

Акрамет Класик - многофункционален листен тор

Защо ползването на листни торове в растениевъдството е наложително?
Употребата на листни торове е най-бързият и ефективен начин за допълване на ресурса от хранителни елементи, за управление на развитието на растенията, на добивите и качеството на продукцията. Те са отлично средство за повишаване пластичността на растенията срещу физични и биологични фактори. Приложението им не е разход, а инвестиция с многократна възвръщаемост и значителен дял в рентабилността на производството.

С какво Акрамет е по-специален листен тор?
Акрамет не е поредния листен тор или стимулатор – той е и двете, плюс още нещо. Акрамет е част от система мероприятия, започващи от предсеитбената подготовка на земеделските площи и обхващаща цялата вегетация на зърнените култури наречена “Система Акрамет”. Основната цел при нея е целенасочено управление на добивите и качеството на продукцията, висока рентабилност. Това, което го отличава от голяма част от останалите листни торове е:

*Гарантиран ефект върху добива, отработен след четиринайсет години изпитания при реални производствени условия.
*Висока рентабилност – значителната добавена стойност към труда на земеделските производители, често съизмерима с получаваните субсидии, без усилия, бюрокрация и опасност от административни санкции.
*Български продукт и възможност за непосредствена работа с автора и възможността за ежемоментна консултация не само по отношение на приложението на препарата, но и за други проблеми касаещи добивите и качеството на зърнените култури. Акрамет е разработка на българската земеделска наука с автор Ивелин Желязков – основател и собственик на Плантис ЕООД.
*Най-важното предимство! Продукт с тройно действие – свойства на стимулатор, листен тор и фунгицид - силен ефект само с едно третиране.

ВИД: Смесен ЕО тор, получен чрез физично смесване на вещества.

Описание: Акрамет е сложна физична смес – смесен тор, с кристална структура, със слабо изразен синьо-зелен цвят и лека специфична миризма. Не гори, не се възпламенява и не отделя вредни вещества във въздуха. Технологично овлажнен, но не се слепва в буци. Произведен е от най-висококачествените водоразтворими компоненти.

рН: 10 г от препарата в 100 мл дестилирана вода – 6,8-7,0
 

Съдържание: в активно вещество (100 грама препарат): 4-16% азот (N); 2-8% фосфор (P); 4-16% калий (K); 2,5-5% сяра (S); 0-45% хлор (Cl); 0,1% магнезий (Mg); 0,04-0,08% бор (B); 0,08-0,12% цинк (Zn); 0,025% мед (Cu); 0,0066-0,012% молибден (Mo); 30% физиологично-активни вещества. Прилепител.
В Акрамет влизат най-висококачествени и чисти вещества, несъдържащи тежки метали, канцерогени, синтетични съединения и други вредни компоненти.

Съхранение: В плътни и добре затворени опаковки. По технология препарата е овлажнен, но не се слепва и втвърдява. Нечувствителен към температура и светлина.

Трайност : 2 години.

Опаковка: Влагоизолирани чували от полиетилен – нето: 10 кг.

Карантинен период: няма такъв.

Категория: ІІІ-та. Практически неотровен, напълно безопасен за хора и животни – 100% биологично съвместим продукт – състои се изцяло от биогенни елементи, естествено съдържащи се в живата клетка. Не съдържа: хормони или техни предшественици. Продукцията може да се консумира веднага след третирането, след обилно измиване с вода.
Внимание! При попадане върху кожата или очите да се измие обилно с вода. Да се пази от съдове, инструменти и предмети от черни метали – има корозионно действие.

Начин на употреба:
Дозата се разтваря в количество вода съобразено с изискванията на техниката за пръскане. Прилага се чрез напръскване на надземните части. Задължително да се внася листно или чрез третиране на семена. Да не се използва за поливане или сухо торене на почвата. Да се избягва употребата на съдове от черни метали – някои съставки на препарата реагират с желязото. При наличие на цистерна със собствена циркулация, работния разтвор може да се приготви направо в нея, което ще спести труд и време.
Внимание! Акрамет не се прилага съвместно с други листни торове и стимулатори, освен торове съдържащи само водоразтворим NPK.

Дозировка:
Внасяне с авиационна техника: 200-300 г/дка. Не е наблюдаван пригор по листата при авиационно третиране дори при доза 300 г/дка с 3 литра. За по-добър ефект е препоръчително да се работи с 4-5 л/дка.
Внасяне с наземна техника: Доза: 300 г/дка препарат е препоръчително да се прилага с наземна техника поради значително по-високия разход на вода – 15-20 л/дка. Практиката показва значително по-добри резултати при този начин на третиране.


Повишаване на добивите и качествените показатели, ускоряване на развитието, ранозрелост, мразоустойчивост и устойчивост към други външни фактори в зърнопроизводството, в зеленчукопроизводството, овощарството и цветарството. Възстановяване и поддържане на биологичния потенциал на сортовете. В семепроизводството – за повишаване качеството на семената. В лозарството – за увеличаване на добивите и захарността. При маслодайните култури – за повишаване на добивите и маслеността. Използва се заедно или след употреба на селективни хербициди като антидотен и възстановяващ културните растения препарат.


Акрамет е следствие от откритие обясняващо същността и методите за влияние върху биопотенциала на различните видове културни растения. Действието му е съсредоточено върху енергетиката на растителната клетка и всички реакции в нея. Прониква много бързо през листата и се разпространява във всички растителни органи. Започва да действа веднага след навлизането си. Засилва взаимодействието между кореновата система, почвената микрофлора (симбиоза) и почвения субстрат. При многогодишните култури третирането с Акрамет дава отражение дори през следващата година.

Ускорява многократно извличането и усвояването на вещества от почвата и особено на калий. Развитието на растенията е интензивно, без странични ефекти. Те много по-успешно реагират на неблагоприятните външни фактори: измръзвания, суша, заболявания. Притежава изключително силен адаптогенен ефект, доказан в реални производствени условия през зимата на 2006 и 2007 год. Повишената реактивоспособност на растителния организъм помага за запазване на потенциала му заложен в сортовите особености. Това позволява при по-неблагоприятни почвено-климатични условия, каквито са най-често тези в предпланинските райони Акрамет да дава много по-добри резултати и големи разлики в добивите и качеството.

За разлика от много други сходни препарати – листни торове, Акрамет е с много по-слабо изразена условност на ефекта. Има дълготраен стимулиращ ефект с едно третиране. Това е основната му сила. Създаването на Акрамет има за цел не само попълване на нужди от NPK, второстепенните хранителни елементи и микроелементи. Той е нов подход върху активирането на процесите в растенията, протичащо напълно естествено. С него се дава ново значение на част от второстепенните хранителни елементи, установено с дългогодишни изпитания. Едновременното действие на елементи като хлор, йод, мед, цинк пораждат фунгистатичен ефект срещу брашнеста мана при пшеница и ечемик, съизмерим с ефекта на повечето фунгициди.
От 100 грама препарат 99,5% се разтварят за 1 минута в 1 литър вода. Не съдържа неразтворими твърди частици и не задръства дюзите на наземната техника за пръскане. Работният разтвор може да се приготвя директно в пръскачката или във водоноската, ако са снабдени с разбъркваща система и се разбърква 3-4 мин. Ако се приготвят силно концентрирани разтвори на Акрамет, да се ползва топла вода. При съотношение препарат:вода – 1:10, разтварянето протича само с разбъркване.
Не са наблюдавани реакции или странични ефекти при смесване с повечето фунгициди и хербициди (не съдържа калций, желязо и хелатиращи агенти образуващи утайки). Хербицидното действие се засилва. Това се дължи на активирането на метаболизма на плевелите, при което те поемат по-голямо количество от хербицида, към който са чувствителни. Препоръчва се употребата на Акрамет при пшеницата и ечемика да става заедно с хербицидите срещу широколистни плевели или фунгицидите.

Установени са следните случаи на несъвместимост:

1. Несъвместим при използване съвместно с хербициди срещу житни плевели в житни култури. Това означава, че не трябва да се прибавя към хербицид за широколистни плевели и Акрамет, допълнително хербицид срещу житни плевели. На практика смесването на хербициди за широколистни с такива срещу житни не се препоръчва, а между двете третирания трябва да има поне 10 дни дистанция (информация, която е известна, но не се споменава от търговците на РЗ препарати).

2. Да не се прилага съвместно с Пулсар при слънчоглед в дози над 70 мл/дка. При доза 70 мл/дка Пулсар, Акрамет притежава силен стимулиращ ефект върху слънчогледа, а контрола върху бутрак и паламида е отличен. Препоръчваната доза от 120 мл/дка Пулсар оказва силен стресиращ ефект и води до драстичен спад на добивите. Тази доза се прилага при наличие на Синя китка, но по данни от 2013-14-та година комбинацията 300 г/дка Акрамет и 70 мл/дка Пулсар също напълно контролира Синята китка. Опитно е установено, че няма разлика в контрола върху бутрак и паламида при Пулсар в дози 70 мл плюс 300 г/дка Акрамет и 120 мл/дка, но разликата в добивите е драстична. При Екпрес-толерантните хибриди дозата на хербицида Експрес 50 се намалява от 4 г/дка на 2 г/дка и 300 г/дка Акрамет, а при препаратите съдържащи трибенурон метил 750 г/кг се стига до 1,5 г/дка. Тази схема е използвана през 2013 год върху близо 40000 дка слънчоглед с голям успех.

3. Да се избягва едновременното смесване на хербициди, фунгициди и инсектициди с листни торове. Поради многобройните разновидности на активни вещества, не може да се предвидят последиците от тези смесвания. Горните случаи важат не само за Акрамет, но и за останалите листни торове. Ако се спазват споменатите изисквания, ще се избягнат често срещаните сривове в добивите поради химична и физиологична несъвместимост на използваните вещества.
 

Пшеница Пшеница и ечемик

Съдържание: 4% азот (N); 2% фосфор (P); 4% калий (K); 2,5% сяра (S); 45% хлор (Cl); 0,1% магнезий (Mg); 0,04% бор (B); 0,08% цинк (Zn); 0,025% мед (Cu); 0,008% молибден (Mo); 30% физиологично-активни вещества. Прилепител.
Пролетно вегетационно третиране:
Първо третиране – задължително (фаза братене – вретенене, заедно с хербицидите), доза: 300 г/дка – Цел: за интензивен растеж, ускоряване на развитието, оформяне на класа и превенция срещу основните гъбни заболявания.
Второ вегетационно третиране -300-350 г/дка, преди фаза изкласяване, за добро опрашване, изхранване и подобряване качеството на зърното, както и превенция срещу основните гъбни заболявания. Фунгицидният ефект на Акрамет и стимулирането на растителния имунитет, позволяват дозите на фунгицидите да се намалят с 50% при напълно запазен и ефективен контрол над икономически важните гъбни заболявания.

Дозировка: 150 г/100 кг семена с 3-4 л вода, заедно с фунгицидите за обеззаразяване на семена

Слънчоглед Слънчоглед

Съдържание:
4% азот (N); 8% фосфор (P); 16% калий (K); 2,5% сяра (S); 20% хлор (Cl); 0,1% магнезий (Mg); 0,08% бор (B); 0,08% цинк (Zn); 0,025% мед (Cu); 0,012% молибден (Mo); 30% физиологично-активни вещества. Прилепител.

Фаза:
от 3-та-5-та двойка листа до преди бутонизация – 300 г/дка. Третирането на слънчогледа с листни торове след фаза бутонизация има незадоволителен ефект върху добивите. Интензивно развитие, по-висок добив и масленост. Това отличава и визуално третирания посев. Увеличава захарността на отделяния от цветовете нектар, с което привлича по-силно пчелите и се подобрява значително опрашването. Акрамет генерира по-висока сухоустойчивост, което е от особена важност при засушавания през периода юли-август. Реколтираният, третиран с Акрамет слънчоглед, тежи значително повече от същия обем нетретиран. Желателно е да се извърши второ вегетационно третиране с Акрамет при слънчогледа преди бутонизация - в доза 300-350 г/дка. То има много силен ефект върху опрашването и изхранването на семката.

Рапица

Съдържание:
4% азот (N); 8% фосфор (P); 16% калий (K); 5% сяра (S); 20% хлор (Cl); 0,1% магнезий (Mg); 0,08% бор (B); 0,08% цинк (Zn); 0,025% мед (Cu); 0,012% молибден (Mo); 30% физиологично-активни вещества. Прилепител.
Фаза: Вегетационно третиране – след излизане от покой през пролетта – 300 г/дка

Царевица

Съдържание:
4% азот (N); 8% фосфор (P); 16% калий (K); 2,5% сяра (S); 20% хлор (Cl); 0,1% магнезий (Mg); 0,04% бор (B); 0,12% цинк (Zn); 0,025% мед (Cu); 0,012% молибден (Mo); 30% физиологично-активни вещества. Прилепител.
Фаза: Вегетационно третиране на царевица – заедно с хербицидите във фаза 2-3-ти лист – 150 г/дка или самостоятелно третиране във фаза 5-8-ми лист - 300 г/дка
Много добър ефект върху добива се получава при съчетаване на Акрамет с инкорпорирането на микробиологични торове като „Бактофил”.

Тикви

Съдържание:
16% азот (N); 8% фосфор (P); 16% калий (K); 2,5% сяра (S); 20% хлор (Cl); 0,1% магнезий (Mg); 0,08% бор (B); 0,08% цинк (Zn); 0,025% мед (Cu); 0,012% молибден (Mo); 30% физиологично-активни вещества. Прилепител.

Фаза: При достатъчна биомаса, но не по-късно от преди цъфтеж – 200 г/дка.
Препоръчва се предсеитбено торене с NPK след почвен анализ или инкорпориране на микробиологичния тор „Бактофил”. Акрамет оказва силен ефект върху изхранването на семката. Разликата в теглото на еднакви обеми от тиквено семе е драстична – до 50%.

Ябълки и сини сливи

Съдържание:
16% азот (N); 8% фосфор (P); 16% калий (K); 2,5% сяра (S); 5% хлор (Cl); 0,1% магнезий (Mg); 0,04% бор (B); 0,08% цинк (Zn); 0,025% мед (Cu); 0,012% молибден (Mo); 30% физиологично-активни вещества. Прилепител.
Третиране:
Три третирания - началото на май, средата на юни края на юли – 200-300 г/дка.
Акрамет е много подходящ за възстановяване на стари насаждения, съпроводено с подходяща резитба и схема на торене.
16% азот (N); 8% фосфор (P); 16% калий (K); 2,5% сяра (S); 5% хлор (Cl); 0,1% магнезий (Mg); 0,04% бор (B); 0,08% цинк (Zn); 0,025% мед (Cu); 0,012% молибден (Mo); 30% физиологично-активни вещества. Прилепител.
Третиране:
Три третирания - началото на май, средата на юни края на юли – 200-300 г/дка.
Акрамет е много подходящ за възстановяване на стари насаждения, съпроводено с подходяща резитба и схема на торене.

Свързани съвети

Есенно вегетационно третиране
Агросъвети
Торене
Наличието на достатъчно достъпен калий прави посевите по-устойчиви на засушаване и по-добре обезпечени с хранителни вещества. Това се отразява и на студоустойчивостта. Жълтеенето до голяма стапен се дължи на по-слабата устойчивост на ниски температури и на практика е температурен пригор. 
Детайли
Есенно вегетационно третиране
Агросъвети
Есенно вегетационно третиране
Есенно-зимният период е най-рисков за потенциала на пшеницата и ечемика. Най-големите загуби на добив се реализират именно през него. Това се дължи на недостатъчната подготовка на растенията за зимните студове и мразове
Детайли
Третирайте прерастналите житни посеви само с хербицидите Секатор и Дерби
Агросъвети
Третирайте прерастналите житни посеви само с хербицидите Секатор и Дерби
Известно е, че най-използваната група активни вещества в хербицидите срещу широколистни плевели – дериватите на сулфанилуреята, силно стресират растенията във фаза вретенене. Това неминуемо се отразява на добивите, което е крайно нежелателно в зърнопроизводството.
Детайли
Нашата общност