Контакти Запитване

Култури

Пшеница

Пшеница


Твърдата пшеница е традиционна за страната ни култура. По стопанско значение и разпространение тя заема второ място след обикновената мека пшеница. Основното предназначение на твърдата пшеница както у нас, така и в много други страни по света е използуването й като незаменима суровина за производство на макарони и други видове хранителни продукти.

Най-подходящи предшественици за отглеждане на пшеницата са грахът, фасулът и др., които обогатяват почвата с азот и освобождават рано полето. У нас пшеницата се редува с окопни култури - царевица и слънчоглед.

Най-оптимален срок за сеитба на твърдата пшеница е от 15.10 до 10.11. Закъснението на сеитбата е свързано с рисковете от измръзване на посевите през зимата. Специфичните биологични особености на сортовете налагат и различни сеитбени норми, които се изчисляват на база кълняеми семена на кв. м. по формулата:

Х = ( 10.a.b ) / ( c.d ) където,
a – маса на 1000 семена в г.
b – необходимия брой растения в 1 кв.м.
c – кълняемост на семената в проценти
d – чистота на семената в проценти

Сортовете, които са застъпени в практиката се различават не само морфологически, но също и по брой кълняеми семена на м2 за сеитба. Така например основният сорт Прогрес, който е в групата на силно братящите, трябва да се сее с 400, максимум с 450 кълняеми семена на 1 м2.

Торене на пшеницата

Пшеницата се тори с минерални торове. Органичните торове се внасят на някои окопни предшественици. Като примерни торови норми в зависимост от условията на отглеждане може да се посочат следните: 14-16 кг N, 10 - 12 кg Р2О5, 8-10 кg К2O при неполивни и 18 - 20 кг N. 12 - 14 кг Р2O5, 10 - 12 кг К2O на декар при поливни условия.

Фосфорните и калиевите торове се внасят с обработката след прибиране на предшественика. Азотните торове се внасят двукратно - 1/3 от торовата норма с последната предсеитбена обработка, а останалите 2/3 като ранно пролетно подхранване (февруари, март).

Листно подхранване:

Акрамет класик дава възможност за различни варианти на употреба, с които може да се постигне както висока ефективност на пръсканията, така и икономии на РЗ-препарати.
 
  • Схема 1:

Като имунотехнология Акрамет Класик може да замести първото фунгицидно третиране в доза 350 г/дка веднага след възобновяване на вегетацията напролет. Целта е да се ликвидират заболяванията на хладния период: брашнеста мана, септориоза по листата, коренови заболявания. Особено внимание трябва да се обръща на борбата с кореновите заболявания и на най-опасното от тях – паразитното полягане при пшеницата. В зависимост от фазата на развитие на плевелите това третиране може да се комбинира с хербицид, но със задължително намалена доза с 30%. Това важи за хербициди на база трибенурон-метил, Дерби Супер, Секатор. С Биатлон съвместимостта все още не е добре отработена практически и препоръчваме разделна употреба.Второто третиране при тази схема се извършва преди изкласяване – 350 г/дка Акрамет Класик заедно с фунгицид от средния клас – дву или трикомпонентен с намалена доза – 30-40%. Трябва да се знае, че имунитета при пшеницата е силен до фаза цъфтеж, след което започва да намалява. Затова през последните 30 дни от вегетацията – след цъфтежа трябва да се третира с мощни фунгициди със стробилуринова компонента. Фунгицидният ефект на Акрамет Класик през растителния имунитет трае 25-30 дни в зависимост от сорта на пшеницата. Такъв е периода на действие на голяма част от фунгицидите. Затова за запазване на пълния потенциал на сорта е добре да се предвидят 3 пръскания през 30 дни.
 
  • Схема 2:

Акрамет Класик 300 г/дка, хербицид – намален с 30%, фунгицид намален с 40% - приложени съвместно. Тази схема е добре отработена при хербициди на база трибенурон-метил 1г/дка, Дерби Супер 1,5-1,8 г/дка, Секатор 7-8 мл/дка и фунгициди Фалкон – намален с 30-40%, Солигор- намален с 50%. Фалкон е предпочитан фунгицид за първото пролетно пръскане заради борбата с кореновите заболявания. Може да се използва друг фунгицид с имидазолова съставка.

Второто третиране в схемата отново е във фаза изкласяване 350 г/дка Акрамет Класик, заедно с широкоспектърен фунгицид от среден клас като дозата може да се намали или да се използва пълната доза.
 
  • Схема 3:

При нея Акрамет Класик се използва като антидот за преодоляване на химичен стрес, няколко дни след пръскане с комбинация от пълната доза на хербицид и фунгицид или ако се ползват хербициди на база 2,4-Д, Аксиал, Аксиал 1, Хусар Макс, Пасифика. Тази схема се прилага при силно затревени площи, със смесено заплевеляване. Към действието на фунгицида се прибавя и фунгицидното действие на Акрамет Класик, като сборния ефект е над 35 дни. Използва се доза от 300-350 г/дка 5-6 дни след третирането с хербицид и фунгицид.

Свързани съвети

Растителна защита
Агросъвети
Растителна защита
Предвид значителното изоставане в развитието на пшеницата, още с първите признаци на пролетна вегетация, трябва да се вземат мерки за стимулиране на посева с Акрамет - 300 г/дка. Това третиране има голямо значение за борбата с кореновите заболявания.
Детайли
Нашата общност