Контакти Запитване

Култури

Царевица

Царевица


Царевицата е основна и важна култура, която се използва главно за производство на фураж. Отглеждането на царевица винаги е печелившо, ако се приложи правилната и ефективна технология на отглеждане.

За да се постигнат оптималните резултати е необходимо не само да има достатъчно влага или да поливаме, необходимо е да изберем правилната технология – от обработката на почвата, през засяването, избора на хибриди, храненето, избор на пестициди и листни торове до самото прибиране на културата. 

Фази на вегитация при царевицата: 

Вегетационният период при царевицата е 9-140 дни. Фазите на развитие са както следва: поникване,трети лист, шести-седми лист, девети лист, вретенене, изметляване, цъфтеж, наливане на зърното (30-35 дни), узряване ( млечна зрялост-20 дни след оплождането, восъчна-около 40 дни и стъкловидна – около 50 дни).

Като влаголюбиво растение, царевицата има специфични изисквания към влагата:

покълване – при поемане на вода 45% от теглото на семената; 70-75 % от ППВ; Нуждите от вода са най-малки в началото, а по-големи в периода на вретенене, цъфтеж и наливане на зърното. Необходима вода за целия вегетационен период – за създаване на 1200 кг биомаса и 450-500 кг зърно са необходими 450-550 куб. м. вода.

Царевицата обича плодородни, структурни и дълбоки почви, каквито са черноземните и наносните почви по поречията, като не понася високо ниво на подпочвените води.

Най-важните операции при обработка на почвата преди сеитба на царевица
  • дълбока оран – 25 см;
  • есенно преораване;
  • предпосевна подготовка на почвата – култивиране с брануване; Първото култивиране на 10-12 см, а второто - на 6-8 см;
Торене
  • при добив 1000 кг/дка зърно и съответно количество листна и стъблена маса, тя извлича от почвата 29,1 кг азот, 7,6 кг фосфор и 21,2 кг калий.
  • При добив 400-500 кг/ дка зърно се внасят 12-14 кг азот, 8-10 кг фосфор и 5-6 кг калий.

Сеитба

Много е важно да изберете сорта на царевица спрямо количествата валежи, които падат в района, в който ще засявате. При по-влажните райони са по-подходящи средно късните и късни хибриди, а за райони с чести засушавания са за предпочитане ранните хибриди. Времето на сеитба е при температура 10-12ºС на почвата на дълбочина 8-10 см

Грижи през време на вегетацията.

Валиране – непосредствено след сеитба;
Борба с плевели – брануване във фаза 3-5 лист и две окопавания – първото когато растенията формират 4-5 листа на дълбочина 8-10 см, а второто около две седмици след него на дълбочина 4-5 см., след фаза трети лист; Използването на хербициди срещу широколистни плевели става във фаза 3-5 лист, а срещу балур и други житни – във фаза 3-8 лист в зависимост от приложения хербицид.

Напояване

При използване на изкуствено напояване - гравитачно или дъждуване си гарантирате висок добив.

Борба с болести и неприятели

Най-важни болести са обикновената главня, листният пригор и други. От неприятелите големи повреди нанасят телените червеи; цвекловите хоботници –обикновен, сив и черен; царевичен пробивач и други.

Листно подхранване с Акрамет:

При царевицата началото отново е с третиране на семената с Акрамет Класик и инсектицид против телен червей. Доза до 300 г/100 кг семена. Първото вегетационно третиране е заедно с хербицидите против широколистни плевели в доза 60% от нормалната доза. Доза на Акрамет Класик – 300-400 г/дка. Второто вегетационно третиране е във възможно най-късната фаза на развитие позволяваща влизане на техниката за пръскане – обикновено при височина 70-80 см. Доза 400-500 г/дка.
Нашата общност